รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1และ2