สมาชิกสภา

sm_001

นายประพงค์ กุญชรน้อย
ประธานสภาฯ อบต.

sm_002

นายปัญญา ไยสว่าง
รองประธานสภาฯ อบต.

sm_003

นายแสวง จันทะนา
เลขานุการประธานสภาฯ อบต.

sm_004

นายไชยวิทย์ แสงไกร
สมาชิกสภา อบต.

sm_005

นายเรียงศรี บุตลี
สมาชิกสภา อบต.

sm_006

นายไชยวิทย์ แสงไกร
สมาชิกสภา อบต.

sm_007

นายสวัสดิ์ ปานบุญเกิด
สมาชิกสภา อบต.

sm_008

นายไชโย วงษ์ศิลป์
สมาชิกสภา อบต.

sm_009

นายจักรกริช หินโงม
สมาชิกสภา อบต.

sm_010

นายศักดิ์ชัย พรรณรังษี
สมาชิกสภา อบต.

sm_011

นายสมพงษ์ กัลยาบุตร
สมาชิกสภา อบต.

sm_012

นายสมเกียรติ ชาดวง
สมาชิกสภา อบต.

sm_013

นายอุดม ศักดิ์อุบล
สมาชิกสภา อบต.

sm_014

นายสมบัตร ประทุมวัน
สมาชิกสภา อบต.

sm_015

นายวิรัตน์ พุทธโกมาต
สมาชิกสภา อบต.

sm_016

นายวัชรชัย สุขวงศ์
สมาชิกสภา อบต.

sm_017

นายถว่า พันนารัตน์
สมาชิกสภา อบต.

sm_018

นางหนูนิตย์ กลิ่นหอมอ่อน
สมาชิกสภา อบต.

sm_019

นายเดือน ภาไชย
สมาชิกสภา อบต.

sm_020

นายชัยหาญ ศรีใสแก้ว
สมาชิกสภา อบต.

sm_021

นายพลชัย คนงาม
สมาชิกสภา อบต.

sm_022

นายวุฒิพงษ์ พรรณรังษี
สมาชิกสภา อบต.

sm_023

นายศรี ลาพา
สมาชิกสภา อบต.

sm_024

นายพงศ์เพชร วงษ์พรม
สมาชิกสภา อบต.

sm_025

นายหนูรักษ์ แดงสีอ่อน
สมาชิกสภา อบต.

sm_026

นายสกาย สิงห์คำ
สมาชิกสภา อบต.

sm_027

นายบัวเรียน มหัสกุล
สมาชิกสภา อบต.

sm_028

นายสัมฤทธิ์ ต้นไทร
สมาชิกสภา อบต.

sm_029

นายธัญเทพ ธาตุไพบูลย์
สมาชิกสภา อบต.

sm_030

นายอนันต์ อุ่นแสนสุข
สมาชิกสภา อบต.