ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลหมู่บ้าน

      จำนวนประชากรในเขตตำบลเขือน้ำ มีประชากรทั้งหมด 9,290 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 109 คน / ตารางกิโลเมตร รายละเอียด

ชาย 4,655 คน

หญิง 4,635 คน

จำนวน 2,434 ครัวเรือน

ตารางจำนวนประชากรในเขตตำบลเขือน้ำ (ข้อมูลทะเบียนราษฎรอำเภอบ้านผือ เดือน พฤษภาคม 2555)

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านเขือน้ำ 149 136 285 76
2 บ้านหลุมข้าว 402 399 801 199
3 บ้านเทื่อม 356 371 727 211
4 บ้านโนนสะอาด 312 303 615 141
5 บ้านโคกลาน 243 207 450 122
6 บ้านนาสี 315 297 612 132
7 บ้านค้อ 595 559 1154 284
8 บ้านงิ้ว 209 211 420 119
9 บ้านหนองปลาซิว 197 197 394 100
10 บ้านหนองแก 246 241 487 125
11 บ้านเทื่อม 249 288 537 174
12 บ้านเทื่อม 374 405 779 196
13 บ้านเทื่อม 393 391 784 271
14 บ้านนาสี 305 299 604 138
15 บ้านโนนสะอาด 310 331 641 146
รวมทั้งสิ้น 4655 4635 9290 2434