ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

           ตำบลเขือน้ำ เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านผือ ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานี ประมาณ 29 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านผือ 30 กิโลเมตร มีเส้นทางสายหลักและรถโดยสารประจำทางดังนี้

  • สายอุดรธานี ถึง บ้านผือ (มีรถโดยสารประจำทาง สองแถว และรถบัสผ่าน)

  • สายอุดรธานี ถึง น้ำโสม (มีรถโดยสารประจำทาง สองแถว รถตู้ และรถบัสผ่าน)

  • สายอุดรธานี ถึง นายูง (มีรถโดยสารประจำทาง สองแถวและรถบัสผ่าน)

           การคมนาคมในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน มีเส้นทางคมนาคมทั้งหมด136 เส้นทาง มีความยาวทั้งหมด 174 กิโลเมตร

– หมู่ที่ 1 มีถนนในหมู่บ้าน 17 สายความยาวประมาณ 16 ก.ม.

– หมู่ที่ 2 มีถนนในหมู่บ้าน 15 สายความยาวประมาณ 17 ก.ม.

– หมู่ที่ 3 มีถนนในหมู่บ้าน 14 สายความยาวประมาณ 16 ก.ม.

– หมู่ที่ 4 มีถนนในหมู่บ้าน 12 สายความยาวประมาณ 16 ก.ม.

– หมู่ที่ 5 มีถนนในหมู่บ้าน 23 สายความยาวประมาณ 20 ก.ม.         

– หมู่ที่ 10 มีถนนในหมู่บ้าน 16 สายความยาวประมาณ 22 ก.ม.

– หมู่ที่ 11 มีถนนในหมู่บ้าน 10 สายความยาวประมาณ 16 ก.ม.

– หมู่ที่ 12 มีถนนในหมู่บ้าน 6 สายความยาวประมาณ 10 ก.ม.

– หมู่ที่ 13 มีถนนในหมู่บ้าน 7 สายความยาวประมาณ 16 ก.ม.

– หมู่ที่ 14 มีถนนในหมู่บ้าน 6 สายความยาวประมาณ 16 ก.ม.

– หมู่ที่ 15 มีถนนในหมู่บ้าน 10 สายความยาวประมาณ 25 ก.ม.

การสื่อสาร การโทรคมนาคม

           ประชาชนในเขตตำบลเขือน้ำมีระบบสื่อสาร โทรศัพท์ใช้ประมาณ90 % มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน และ สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ เช่น เสาสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์

การไฟฟ้า ประปา

           เขตไฟฟ้า  ตำบลเขือน้ำ มีไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน ส่วนไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

           เขตประปา การให้บริการประปาหมู่บ้านเขตตำบลเขือน้ำ มีพื้นที่ครอบคลุม 8 หมู่บ้านและยังคงต้องมีการขยายเพิ่มเติม และน้ำที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตประปา เป็นน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำบนดิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ มีกิจการประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 11 แห่ง