ลักษณะทรัพยากร

สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ตำบลเขือน้ำ มีลักษณะภูมิประเทศโดยสภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ ดินร่วนปนทราย ป่ามีลักษณะเป็นป่าโปร่งการตั้งหมู่บ้านห่างกันเฉลี่ย 4 กิโลเมตร

มีแหล่งทรัพยากรที่สำคัญดังนี้

ทรัพยากรน้ำ

– แหล่งน้ำธรรมชาติ

1.ห้วยน้ำสวย 17.ห้วยยางฮ้วย
2.ห้วยคำอีรุน 18.ลำห้วยกุดสิม
3.ห้วยโทง 19.ห้วยกุดจับ
4.ห้วยชัน 20.ห้วยบ้านลาน
5.ห้วยน้ำเค็ม 21.ลำห้วยธง
6.ห้วยขันแตก 22.ลำห้วยบ้านลาน
7.ห้วยยาง 23.ลำห้วยขวาง
8 ห้วยบ้านลาน 24.ลำห้วยนาแก
9.ห้วยโศก 25.ลำห้วยธง
10.ห้วยเชียงนัน 26.ลำห้วยม่วง
11.ห้วยหลวง 27.ลำห้วยขี้นาถ
12.ห้วยใหญ่ 28.ลำห้วยหมูหมู่
13.ห้วยกุดฉิม 29.ลำห้วยผีบ้า
14.ห้วยก่อ 30.ลำห้วยหัวโศก
15.ห้วยแก 31.ลำห้วยฮาง
16.ลำห้วยเถิง 32.ลำห้วยปงกระเดา

 

– แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1.สระเก็บน้ำหนองปลาซิว 3.สระเก็บน้ำดอกคูณ2
2.สระเก็บน้ำดอกคูณ 4.สระเก็บน้ำดอกคูณ3

ทรัพยากรป่าไม้

     พื้นที่ตำบลเขือน้ำ มีพื้นที่ป่าไม้เป็นบางส่วน และได้ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะเพื่อ รักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าแห้งแล้งที่มีไม้เต็ง รัง สะแบง และพื้นที่เป็นพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางพารา ไม้ยูคา เป็นต้น

สิ่งแวดล้อม

     ผลจากการพยายามรณรงค์ฟื้นฟูสภาพป่าแหล่งน้ำพร้อมทั้งการป้องกันและปราบปรามผู้ บุกรุกที่สาธารณะทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติมีสภาพที่ดีและมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ทั้งทางสภาพอากาศและแหล่งน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น