ลักษณะเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

     การประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์และประกอบธุรกิจค้าขาย โดยสามารถคิดเป็นร้อยละได้ดังนี้

  • เกษตรกรรม ประมาณ 70%
  • รับจ้างทั่วไปประมาณ 10%
  • เลี้ยงสัตว์ประมาณ 5%
  • ธุรกิจ ค้าขายประมาณ 15%
  • การอุตสาหกรรม ได้แก่
  • โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
  • โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
  • โรงสีข้าว 6 แห่ง
  • กิจการโลหะ
  • การพาณิชย์

 

การบริการ ได้แก่

สถานีจำหน่ายน้ำมัน 3 แห่ง
ปั้มน้ำมันแบบมือหมุน(ปั้มหลอด)  3 แห่ง
ร้านอาหาร  5 แห่ง
ร้านก๋วยเตี๋ยว  8 แห่ง
ร้านค้า(ขายของชำ) 50 แห่ง
ห้างหุนส่วน-บริษัท  4 แห่ง
อู่ซ่อมรถทั่วไป 11 แห่ง
รีสอร์ท  1 แห่ง