ประวัติและตราสัญลักษณ์

LOGO

ประวัติตำบลเขือน้ำ

        ตำบลเขือน้ำตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2447 โดยเป็นชื่อของไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งตามความเชื่อของหมู่บ้านที่อพยพมาตั้งรกราก ในหมู่บ้าน ต้นเขือน้ำมีลักษณะของใบมีลักษณะยาวเรียวโดยมีเส้นใบเลี้ยงยาวผ่ากลางตลอดใบ ผลจะกลม สีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลืองมีรสเปรี้ยวสามารถรับประทานได้ ชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมาจากหลายจังหวัด เช่น หนองคาย อุบลราชธานี ขอนแก่น และอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี ได้เรียกชื่อนี้เรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบันมีผู้ปกครองตำบล(กำนันตำบล)จาก อดีตถึงปัจจุบันจำนวน 15 คน

คำขวัญประจำตำบลเขือน้ำ

          “พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ถิ่นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานอนุรักษ์ตำนานประเพณี ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ธรรมชาติงามหนองปลาซิว”

          ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตตำบลเขือน้ำ จำนวน 15 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 จนถึง หมู่ที่ 15 คู่กับแนวทางการบริหารงานตามวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำดังนี้

“เขือน้ำเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์งามตา ประชารู้รักสามัคคี วัฒนธรรมประเพณี งามสง่า”