Day: มกราคม 13, 2021

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทื่อม หมู่ 3 ขนาดประมาณ กว้าง 3 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร (เงินทุนสำรองสะสม 2563)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุมข้าว หมูที่ 2 ขนาดประมาณ กว้าง 6 ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประกาศวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ 11 ขนาด 100 คูณ 100 เซนติเมตร

ประกาศก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรบ้านเทื่อม หมู่ 11 กว้าง 6 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร ยาว 150 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทื่อม หมู่ 13 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทื่อม หมู่ 3 ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร