อบต.เขือน้ำ ยินดีต้อนรับ

new

default_4_3_thumbnail

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (พ.ศ.2558-2559)

default_4_3_thumbnail

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสี หมู่ 14

default_4_3_thumbnail

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองแก หมู่ 10

default_4_3_thumbnail

ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านงิ้ว-บ้านดงมุข หมู่ 8

default_4_3_thumbnail

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านงิ้ว-บ้านดงมุข หมู่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดูทั้งหมด

1

2

18 ส.ค. 2559
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
18 ส.ค. 2559
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 3]     [แบบฟอร์มที่ 2]
18 ส.ค. 2559
เห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการที่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในเดือนมีนาคม 2559 และลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2559
17 ส.ค. 2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

3

หนังสือราชการ สถ.จ.

new2

pppp